Om oss

Så arbetar vi med kvalitet

Som snabbt växande företag i en kompetenstung bransch är det en prioriterad fråga och en utmaning att behålla den goda kvaliteten, duktiga medarbetare och lönsamheten. Koncernen har därför satsat på att bygga upp en organisation som ska fokusera på kvalitet och uppmuntra det lokala utvecklingsengagemang som finns i de enskilda verksamheterna med centralt stöd.

Vår filosofi och värdegrund

Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Det finns samtidigt ett värde och en styrka i att, i synnerhet under extrema år som 2020, ingå i en större koncern med det stöd som den kan erbjuda. Prima Vård har idag (dec 2020) totalt ca 300 000 listade patienter, ca 8 500 gravida årligen och genomför tusentals besök dagligen med olika kategorier av vårdpersonal. Då är det inte bara viktigt med en hög kvalitet i form av rätt kompetens, bra utrustning, ändamålsenliga lokaler och en god lagefterlevnad, det är också avgörande med en gemensam värdegrund som bottnar i engagemang, kompetens och empati som ska genomsyra all vår verksamhet.

Säker Vård

Prima Vård arbetar med ett strukturerat kvalitetsarbete och påbörjade 2019 arbetet med att införa ett dokumentsstyrningssystem för att ytterligare underlätta det systematiska kvalitetsarbetet. Med hjälp av systemet hanterar vi dokument, avtal och avvikelser på ett mer strukturerat, enhetligt och systematiskt sätt och får samtidigt en helhetsbild över hela koncernen. Vi kan också få ut rapporter centralt för att följa upp enskilda verksamheter samt på en aggregerad nivå.

Prima Vård arbetar ständigt med att förbättra patientsäkerheten. Handlingsprogram för patientsäkerhet och avvikelsehantering finns och verksamhetscheferna tar del av alla avvikelser och hanterar dem tillsammans med medicinskt ansvarig läkare eller annan relevant personal.

Vad är kvalitet?

Det Socialstyrelsen menar med kvalitet är att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Det som skulle kunna kallas för;

Teknisk kvalitet/Compliance

• Hur väl vårdutföraren följer lagstiftningen som t ex hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, m fl
• Hur väl vårdutföraren följer landstingens ackrediteringsvillkor och avtal
• Hur väl vårdutövaren följer övriga lagar och krav

För Prima Vård innebär kvalitet ytterligare två dimensioner som vi följer upp;

Upplevd kvalitet/PREM

• Hur patienter och närstående subjektivt bedömer vårdens tillgänglighet, service och bemötande
• Hur personalen subjektivt upplever arbetsplatsens kvalitet

Medicinsk kvalitet/CROM

• Hur väl den levererade vården objektivt överensstämmer med de processer som har vetenskaplig evidens
• Vilka medicinska resultat vården levererar

Chief Compliance Officer

För att nå våra mål och visioner arbetar vi med ett systematiskt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar och ett decentraliserat ansvar och arbetssätt. Vi gör kontinuerliga medarbetarundersökningar, patientenkäter, interna och externa revisioner och medicinska uppföljningar för att säkerställa att vi når vårt mål. Den nya rollen som Chief Compliance Officer kommer att arbeta med kvalitetsgranskningsstöd tillsammans med verksamheterna och även med tex GDPR- och miljöfrågor.

Teknisk kvalitet

Vi genomför årligen såväl interna som externa revisioner av lagefterlevnad och följsamhet till rutiner och riktlinjer och är certifierade enligt ISO14001:2015. De flesta regioner genomför också årligen en Nationell Patient Enkät för primärvården. Ett resultat som följs noga av våra verksamhetschefer. I de övriga av våra verksamheter där det inte genomförs implementerar vi egna metoder och enkäter för att utvärdera kund/patientnöjdheten.

Vi genomför också minst en gång per år medarbetarenkäter i samtliga verksamheter. Vi använder i flera av våra verksamheter verktyget Medrave för att mäta vår medicinska kvalitet och utfallet av vården. Vi följer där Svensk Primärvårds Kvalitets kvalitetsindikatorer som framtagits av SKR. I de regioner där vi ännu inte kan använda oss av Medrave följer vi i stället upp den medicinska kvaliteten genom olika kvalitetsregister och regionens egna mätningar.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Läs mer

Hitta din mottagning

Välkommen till någon av våra mottagningar. Vi erbjuder dig ett brett vårdutbud och har mottagningar på flera platser i landet.

Våra mottagningar

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi möter små barn, ungdomar och vuxna. Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia!